माहिती अधिकारांतर्गत माहिती (Right to Information)


माहिती अधिकारांतर्गत माहिती (Right to Information)
प्रसिद्धी दिनांकसंदर्भ 
2017-06-06माहितीचा अधिकार, अधिनियम २००५ चे कलम ४ (१)(a )(b) अन्वये पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडील १ ते १७ मुद्यांची माहिती View
2017-02-23जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशन View
2016-07-24अनुसूचित जाती,जमाती व नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 अन्वये सन 2000 पासून 2015 पर्यंत पोलिसाकडे विविध गुन्ह्याच्या वर्गवारी खालील दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत तक्ता View
2016-07-14Shri. Arun Ghorpade IT ACT View
2016-06-17श्री.ज्ञानचंद्र श्रीधर पाटील यांचा मा.अ.बाबत View
12